திருவீழிமிழலை
எஸ்.சுப்பிரமணியபிள்ளை
1974
சிறந்த நாகசுரக் கலைஞர்