திருவீழிமிழலை எஸ்.நடராஜசுந்தரம் பிள்ளை - நாகசுரம் - 1977
திருவீழிமிழலை பிரபல நாகசுர வித்துவான் சுப்ரமணியப்பிள்ளையின் இளைய சகோதரர்