நீடாமங்கலம் தவுல் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை
தனித் தவுல் வாசிக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர். சிறந்த பல மாணாக்கர்களை உருவாக்கியவர்.